top of page

Acerca de

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er et arbeidsrettet tiltak som gir et tilrettelagt arbeidstilbud til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet (Forskrift om arbeidsmarkedstiltak). Formålet med VTA er å gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle deres ressurser gjennom kvalifisering og arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Deltakerne får et tilpasset arbeidstilbud med tilrettelegging og oppfølging.

Formål og målgruppe

Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging i en arbeidssituasjon. VTA-tiltaket har flere målgrupper. Siden ansvarsreformen tidlig på 1990-tallet har personer med utviklingshemming vært en viktig målgruppe i dette tiltaket, men i dag sliter mange av deltakerne med psykiske vansker og/eller rus. For å tildeles en av en VTA-plass søker man om dette ved lokale NAV-kontoret.

 

Organisering av VTA-tiltaket

VTA-tiltaket leveres av en godkjent tiltaksarrangør, som er skjermede virksomheter som gjennomfører arbeidsrettede tiltak i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Ny Vekst og Konferanse er en slik godkjent tiltaksarrangør - også kalt arbeidsmarkedsbedrift. Ny Vekst og Kompetanse eies av Kongsvinger-, Grue og Nord Odal- kommune, hvor vi produserer varer og tjenester til personer og andre bedrifter i lokalsamfunnet.

 

Muligheter for overgang fra VTA til ordinært arbeid

VTA er det eneste arbeidsrettede tiltaket som ikke er tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Det kan også gis permisjon fra VTA for utprøving i ordinært arbeid, såkalt hospitering. Formålet med hospitering i ordinær virksomhet er å stimulere til overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Permisjon kan innvilges for inntil seks måneder. Tiltaksdeltakerne vil få oppfølging og tilrettelegging fra tiltaksarrangøren i permisjonstiden. Hospitering fra VTA-tiltaket til ordinært arbeid er fremdeles lite utbredt. Mest vanlig er arbeidspraksis i ordinære virksomheter en eller noen dager i uka, som en del av VTA-tiltaket.

 

Regelverk og finansiering

De som får en plass i VTA skal være fast ansatt i virksomheten. De er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven, og skal ha en arbeidskontrakt (tiltaksforskriften § 1-7). Siden arbeidstakeren mottar uføretrygd som hovedinntekt, er det ikke krav til at det skal utbetales lønn. Tiltaksarrangøren gir likevel ofte en bonuslønn. Tiltaket starter med 6 måneder prøvetid, der arbeidsevnen blir avklart og for å se om personen kan nyttiggjøre seg tiltaket.

VTA-plassene finansieres av staten i samarbeid med kommunene. Bedriftenes inntekter kommer delvis fra salg av varer og tjenester, og delvis fra NAV og kommunene gjennom støtte per tiltaksplass.

 

Varig tilrettelagt arbeid innenfor ordinær virksomhet

Fra januar 2006 ble det innført en ordning med Varig tilrettelagt arbeid innenfor ordinær virksomhet (VTA-O). VTA-O kan opprettes enkeltvis eller som flere plasser i samme bedrift. VTA-O plassene er knyttet til den enkelte tiltaksdeltaker. Det er den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger som er avgjørende for om det skal opprettes VTA-O plasser i en kommune. Plassene er med andre ord knyttet til den enkelte tiltaksdeltaker, hvor NAV er ansvarlig for opprettelse og oppfølging.

bottom of page